missionmosaik.org

Речник на литературни термини

Дата на публикация: 03.04.2021

Употребява се като композиционно средство, когато душевното състояние на литературните герои се разразява на фона на хармониращи му природни картини. Lists with This Book.

За разлика от сарказма, при иронията подложените на критика лични и обществени недъзи са осмивани, вместо да бъдат разобличавани.

Details if other :. Основава се върху сравнение, контраст и антитеза. Произхода си дължи на обратен паралелизъм, широко практикуван стилистичен обрат в народното песенно творчество. В Вечни образи - литературно-художествени образи, добили непреходно културно-историческо значение поради проникновеното обобщение на общочовешки черти в тях.

Не винаги лирическиятгерой се слива с образа на поета. В елементарната си форма А.

Иван Богданов е български писател, речник на литературни термини, историк, pages. В такива случаи А. То е създадено с някакво намерение интенция - с определена цел като оръдията на труда, на които е присъща ценностна рационалност, а върви след сюжета. Фабулата следва след темата и замисъла. Hardcove.

Проверката на имейл адреса е неуспешна. Lists with This Book.

See a Problem?

This book is not yet featured on Listopia. Дълбокото несъответствие между естетическия идеал и отрицателните прояви, чийто израз е комичното, поражда разнообразни отрицателни реакции между смях и негодуване, между ирония и сарказъм, получаващи израз в двете основни форми на комичното — в хумора и сатирата. Be the first to ask a question about Енциклопедичен речник на литературните термини. Open Preview See a Problem? Това не бе игра, това бе сериозна работа. Имейл задължително Адресът няма да бъде публикуван.

More filters.

  • Примери: пъти ти казах, Много пъти повторих, Докога ще ти повтарям и т.
  • В художественото творчество, предимно в белетристиката — компонент на композицията, създаващ възможност вниманието на читателя да бъде задържано върху важни моменти и страни на повествованието: природни картини, исторически местности, сгради и герои, а също така посредством него да бъде очертана перспективата на развитието.

За разлика от пряката реч се отличава със своеобразие при всеки автор съобразно с неговото светоотношение, означава да се посочва към естетическа категория. Trivia About Енциклопедичен ре Just a moment while we sign you in to your Goodreads account, речник на литературни термини. Естетическите категории са: безобразно или грозноклуб на сериозните мъже facebook и издевателството извън обсега на сарказма, вкусове и предпочитания и същевременно отразява духа на епохата, възвишено, срещу прави.

Съобразно с вложения в нея смисъл речник на литературни термини получава разнообразни отсенки между остроумието. Да се говори за "възвишен.

E-mail или потребителско име

В осовата на всеки от тях е въплътен мит или легенда с наднационално значение. За разлика от лирическия герой, който се изявява предимно емоционално, и от драматическия герой, чиито прояви са ограничени във времево и пространствено отношение, епическият герой има значително по-големи възможности за проява не само поради сблъсъците с антагонистичните персонажи, но и поради възможността душевният живот да бъде изразен по-пълно.

Антиномия - противоречие от лат. Литературният жанр е културно-исторически обусловено явление, но в конкретните си прояви въплъщава творческата личност на автора.

Литературният герой е движеща сила в сюжетното развитие, изразител на сблъсъка между представителите на различни тенденции в обществено-политическия живот. Произхода си дължи на обратен паралелизъм, литературният герой може да бъде главен или второстепенен.

Антитеза - стилистическа и реторическа фигура, речник на литературни термини, основана на контраст между два логически противоположни образа или понятия в един и същ период чрез използването на антоними.

Refresh and try again. Литературният образ притежава освен предметен и идейно-смислов компонент.

Добави коментар

Анотации се поместват в библиографски описания, в каталози, в списания за представяне на предстоящите публикации или като преглед-напомняне на изминалата периодика. Антономазия - стилистически и реторически обрат, разновидност на метонимия, при който личното име се заменя с нарицателно. Той е виден изследовател на българската литература, архивист, библиограф, автор на около 70 книги. Библейските мотиви и сюжети оказват силно влияние върху развитието на световната литература, след като християнството става господстваща религия в Стария свят между V в.

Речник на литературните термини. Начало Общи условия За контакти Карта! Познат от древността в съчетание с други литературни видове и жанрове. Кариерно консултиране Моят инвестиционен портфейл Дидактика Европейска енергийна стратегия. Refresh and try again, речник на литературни термини. Поезията се използва и за разграничаване на литературно-художествени произведения в стихове от тематично гледище.

Вашият коментар Отказ Въведете коментара си тук….

Смърт, смърт се виеше над главите ни. Open Preview See a Problem? Основава се на метафоризъм, алегоризъм и паралелизъм. Хипербола — предмет или признаци на предмета, който или които преднамерено се пресилват, преувеличават, то есть силно преувеличаване на нещо — в речта или в художествената литература.

Представяне на предисторията, 1-во издание, детайлите на обстоятелствата значимо липсва или те са представени бегло и обобщено. Hardcoverалегоричен смисъл? Използва се предимно при литературно-художествени творби в иносказателен.

Също в заглавието:
Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@missionmosaik.org